اين روزها تو رفتی سر زندگی جديدت..

قصد کردی بری خونه اش..........

دوباره با فاصله و موازی همه ی مسيرها رو با هم طی کرديم الا همون قصد آخری که تو به تحققش نزديکتری تا من!

اين روزها گاهی ساعتها در جمع هستم و تنهام........

 

روزهايی که به سلامت قلبم شک دارم!

چيرهای زيادی در قلبم پيدا کردم...يه جور جنگ سخت بين سلامتی قلب و هوای نفس....

فکرم پر شده از تلاش برای يه قلب سليم

امروز نشسته بودم که همکار قديميم به ديدنم اومد و گفت:شما يه کتاب جا نداشتين؟

گفتم:چی؟

گفت:قلب سليم....

و من مات موندم......

سخته رفيق ....سخته.........

برات آرزوی خوشبختی دارم و البته فراق از غم جدايی!

قربون تو!

دوستدار پر و پا قرص تو!

رفيق قديمی ات....

مرضيه

/ 8 نظر / 44 بازدید
حاج آقا رضا

سخته رفيق ... سخته ... خيلی هم سخته ...

حاج آقا رضا

فراق از غم جدايی چه جوری می شه؟ فراق ؟‌ جدایی ؟ جبر؟ اختیار؟ خیر؟ زور؟ مکر؟ حساب و کتاب؟ قصد آخر؟ تحقق؟ نزديکتر؟ دورتر؟ فاصله؟ قلب سليم؟ فکر؟ قلب؟ فکر؟ قلب؟ فکر ؟ قلب؟‌ فکر؟ قلب؟ دوستدار؟ دوستدار؟ دوستدار؟ پر و پا قرص؟ قرص؟ قرص؟ قرص؟ .... زندگی جديد؟‌ زندگی کهنه؟ نو؟ کهنه؟ زندگی؟‌....

خاطره

چه خوشكل قالبتو ميگم آپم

شيما

سخته خوب ...چنين قلبی رو داشتن سخته ...

شيما

غمت در نهان خانه ي دل نشيند/به نازی که ليلی به محمل نشيند...

محبوبه

قربون تو......باقي حرفها بماند....

مريم شريف

آقا هرکی داره می ره مکه ما رو هم دعا کنه

پرهام

سخت بودنش به کنار... من احساس می کنم که بلد نیستم از چه راهی باید برم تا به قلب سلیم برسم... غیر از اون، خیلی اوقات قلب سلیم رو درست نفهمیدم و هی اومدم خودم رو درست کنم، اما فقط داشتم کارو خراب تر می کردم...