همزیستی گل أمید و خار نا أمیدی!

بر آستان تسلیم سر بنه حافظ

که گر ستیز کنی روزگار بستیزد

اگه غیر این باشه که نمی شه که بشه،أمید به شروع جدید و دوباره درس خوندن ناامیدیهای دیگه رو کمرنگ می کنه

با ید به خدا اعتماد کرد

کسی که صاحب تمام دارایی های دنیا ست کسی که اختیار همه چیز فقط به دست اونه

/ 0 نظر / 65 بازدید