صعود یا سقوط؟

نوشته :آدمها یا صعود می کنند یا سقوط و حد وسطی نیست!نوشته:فرقش در بی برنامگیه!...

و من به خودم نگاه می کنم و نمی دونم آیا برآیند چیزی که هستم نهایتا صعوده یا سقوط؟؟اصلا مگه هر با برنامگی ای صعود میاره؟و اصلا خیلی وقتها می شه برنامه داشت در حالی که اوضاع ناامن و شلخته است!به هر حال امید که برآیند روز آخر صعودی باشه نه نزولی!امید و امید و امید به کشتی نجات!

/ 0 نظر / 91 بازدید