دلتنگ نبأ ید بود از طعن حسود ایدل

امشب از طعن حسود وبد خواه به خدا پنهان می برم و خودم رو می سپارم به دستش،ما حصل أفکاری که این مدت قلب و روح و حتی جسم منو مشغو ل. کردند شد جمله ی بالا،سعی می کنم پای این جمله بایستم و نترسم از قضاوتهایی که ریشه در دشمنی و کینه دار ند و اگه عزیز ان من قربانی این دشمنی ها هستند من با نجات خودم أوضاع رو بهتر کنم،این کاریه که از دست من بر میاد و نمی تونم خودم رو برای چیزی که هیچ دخل و تصرفی توش ندارم از بین ببرم بأید پذیرفت آنچه را که نمیتوان تغییر داد،وگر نه تو غم و شادی کاذب غرق شدن کاریه که از هر کسی بر میاد و هنر نیست،علف های هرز فکری رو خواهم چیز می دونم که خیلی شون الکی رشد کردند و قد شون کوتاه تر از این حرفهاست،توکل بر خدایی که صاحب زمین و زمان وروحه،و من تا به امروز اسمش رو بردم و از این بابت ازش ممنونم ممنونم که مسیرم هنوز به خودش ختم می شه با تمام ضعف هایی که دارم،

/ 0 نظر / 35 بازدید