مسافرت مشهد

شما کسانی هستید که از لبه های اتش ما را نجات می دهید.. از تاریکیهای وحشت زا...از خشکسالی و غم...و من چسبیده ام بدون هیچ قابلیتی به شما ...در شرایطی که خیلی کوچک و ضعیفم!و ترسان از آینده و مرگ!

/ 0 نظر / 64 بازدید