4 تا نشانه ي اهل ايمان:

 

1-هرگز از كسي جز خدا نمي ترسن.....و لا يخشون الا الله..

 

2- ملامت و سرزنشهاي توخالي رو بي خيال مي شن..

 

3- الكي غمگين نمي شن.........برای چيزی که از دست دادن ناراحت نمی شن..

 

4-سست نمي شن....