هنوز اون قدر بزرگ نشده ام که بفهمم خيلی کوچيکم. هر چی بزرگتر باشی خشوعت بیشتره چون توی صراط مستقیمی و می دونی ته خط کی منتظرته. یه آیه تو قرآن هست که خدا در اون میگه که من شما رو به دارالسلام دعوت می کنم و به صراط مستقیم هدایت.... يعنی هم راه از اونه و هم راهنما از اون. خدا خيلی ماها رو تحويل می گيره که به یه چنین جایی دعوتمون می کنه. حالا چرا این کار رو می کنه خودش می دونه و خودش...
صراط مستقيم همون راهیه که فطرتمون بر اساس اون خلق شده. همون فطرتی که اگه حق جويانه به سمتش بری راه رو بهت نشون می ده : همانا بندگان خاشع از ميان علما هستند.... کسانی که می دونن از کجا اومدن و به کجا می رن ...
زاهد غرور داشت به سلامت نبرد راه
رند از ره نياز به دارالسلام رفت....