ای قوم به حج رفته کجاييد کجاييد

معشوق همين جاست بياييدبياييد

 

معشوق تو همسايه وديوار به ديوار

در باديه سر گشته شما در چه هواييد

 

گر صورت بی صورت معشوق ببينيد

هم خواجه وهم خانه وهم  کعبه شماييد

 

ان خانه لطيف است نشانهاش بگفتيد

از صاحب ان خانه نشانی بنماييد

 

صد بار از ان راه بدان خانه برفتيد

يک بار از اين خانه براين بام بياييد 

 

...با اين همه اين رنج شما گنج شما باد

افسوس که بر گنج شما پرده شماييد  

 

 

اين شعر رو خيلی بيشتر از خيلی دوست می دارم.

 

 

 هدی خانوم! الهی الکمغ ۲۰ شی که اينو از روت کپ زدم.