خدايا خوش گذشت. ممنون از پذيراييت....الهی که  خير از زندگيم ببينم

....به خاطر همه ی اونهايی که تو دوست داری اين خواهشم رو قبول

کن.....کمک  کن از اين همه آلودگی که گرفتارشم نجات پيدا کنم. خودت که

بهتر می دونی......