دل چو پرگار به هر سو دوراني مي كرد

 

واندر آن دايره  سر گشته ي   پابر جا بود...

 

(نه شما بگين اين شبيه من نيست؟جون من؟؟....من که می گم کپ خودمه)