چند  صباحي بدون مطرب و شاهد

 

جند شبي توبه ز ساغر..مي و ساقي..

 

پاره ي سنگ كرده اين دل تنگم......

 

*****

 

دل كه پر از ناله هاي نيمه ي شب بود...

 

دل كه بدون غزل به خواب نمي رفت

 

حال چرا اين چنين اسير بيابان

 

چشم به فرمان سراب است؟

 

 

اي دل بيچاره ي من!

 

خوب بخوابي!

 

منتظر يك نگاه باش  وگر نه..

 

روز ملاقات كسي نيست

 

تا ز رخش بوسه اي از نور بچيني.....