نگفتمت  مرو آن جا  كه آشنات منم

 

درين سراب فنا چشمه ي حيات منم

 

 

نگفتمت كه به نقش جهان مشو راضي

 

كه  نقشبند  سراپرده ي رضات   منم

 

(مولانا)