به نظر شما بزرگ ترين ظلم در حق يه

 

آدم چيه؟؟؟؟؟