بي معرفت مباش كه در من يزيد عشق

..... اهل نظر معامله با آشنا كنند.........

 

 

اي خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا