خدايا مي دوني كه خيلي حرف دارم كه بزنم ......مي دوني كه از بس حرفهام رو همه جا زدم از خودم بدم مي آد......مي دوني كه برام مهم نيست كه بقيه راجع بهم چي فكر مي كنن.....مي دوني

الان كه دارم اينا رو اين جا مي نويسم.......فقط دارم مي نويسم كه بنويسم كه دلم آروم بگيره......بذار همه فكر كنن  من قاط زدم.....بذار همه فكر كنن  من اينا رو مي نويسم كه خودمو مطرح كنم...... يكي  مي گفت: تو مي نويسي كه جلب توجه كني!!!!بذار هر كي هر جور دوست داره قضاوت كنه.......آخرش كه خودم مي مونم و خودت......ديروز حاج حسام كلي راجع به نيت حرف زد ......خيلي راجع به حرفهاش فكر كردم......

 

خدايا ببين چه قدر با حال شده كه اون روزي يكي از بچه ها بهم مي گفت: داري ملامتيگري مي كني.....بهش گفتم : بابا چي مي گي....چرا اين قدر مثبت راجع به من فكر مي كني......

 

خدايا....موندم بين اين همه آدم.......يكي يه كار منو دليل بر خوب بودن من مي دونه و يكي ديگه همون كاررو دليل بر بد بودنم......

 

حاج حسام راست مي گفت........تو همه چيز رو مي دوني......چه حاجت به بقيه........

 

 

چو قرب او مي طلبي در صفاي نيت كوش.....

 

يا علي......