بشر حافی از فضیل عیاض پرسید : زهد بهتر است یا رضا؟ گفت: رضا. از آن که راضی هیچ منزلت طلب نکند بالای منزلت خویش .....

 

 

حرث گفت که رضا سکون دل است نزد تحت جریان حکم قضای آسمانی....

 

ذوالنون مصری گفت: رضا شادی دل است به تلخی حکم قضا ، و ترک اختیار است پیش از قضا ، و تلخی نایافتن بعد از قضا ، و جوش زدن دوستی است در عین بلا...

 

پیر گفت : مقام رضا آن گه حاصل شود که دل منشرح شود و انشراح دل از نور یقین تولد کند و از نور بصیرت دل تولد کند و از بصیرت دل ، رضا و چون محبت حاصل شود هر فعل که از محبوب به وی رسد در موقع رضا و احماد افتد.

 

رویم گفت : رضا آن است که از حق تعالی بهشت نخواهد و از دوزخ نترسد و نجات نخواهد.

 

جنید گفت : رضا به قضا آن است گه بلا به نعمت انگارد....

 

عبارت است از رفع کراهت و استحلای مرارت احکام قضا و قدر .و مقام رضا بعد از عبور بر منزل توکل باشد....

 

 

 

 

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

 

ترک کام خود گرفتم تا بر آید کام دوست....

 

 

Agha in computere be hich serati mostaghim nist , manam ajale daram, bebakhshid finglish shod….inaee ke neveshtam az  ketabe " esharat( estelahate soofiye ast)"

 

Ghol midam in bar aberoo mandane tar benevisam, in computere man ke sookhte zendegimo mokhtal karde,  baraye shefaye  ghalbe khodamo , CPU computeram doa konid….