هر چی منو ياد دوستام بندازه  ، دوست دارم.

دوست دوستام رو دوست دارم.

هر چی بوی دوستام رو بده دوست دارم.

هر کی به دوستام چپ نگاه کنه ، خوش ندارم.

 

راستی يه چيزی ، تو هم دوست منی؟؟؟؟؟؟؟پس  چرا..........