در ره منزل ليلی که خطر هاست در آن ... شرط اول قدم آن است که مجنون باشی