من تازگيها هر جای قرآن که به لفظ رحيم می رسم کلی دلم می سوزه. رحيم مال

اونايی که خدا يه جور ديگه تحويلشون می گيره. خوش به حالشون مگه نه؟...........


این بار دیگه اگه زیادی حرف بزنم اساسی فضولی کردم ........تازه همیشه دست

غیبی هست که بر سینه ی نامحرمی چون من بزنه.........

.
{
دیشب توی خواب دوباره رفته بودم مکه........تازه اگه بدونین با چه کسایی هم سفر

بودم از خنده غش می کنید........با دکتر نوابی ،دکتر افضلی کوشا و چند تا از بر و بچ.....

وقتی داشتيم می رفتيم مکه پشت يه ماشينی که شبيه کاميون بود ايستاده بوديم که يادم

نيست سر چی ولی دکتر نوابی به من تذکر داد.

....منم از اون جايی که داشتيم می رفتيم مسجدالحرام خيلی با مهربونی حرفش رو قبول

کردم ،چون می ترسيدم خدا تحويلم نگيره... ..همه اش با خودم دوره می کردم که وقتی

دوباره چشمم به کعبه افتاد چی بخوام، که قبل از ديدن کعبه از خواب پريدم}


تو سوره ی يس اين آيه خطاب به اهل بهشته:


سلام قولآ من رب رحيم.........آخه شما بگيد می شه آدم اينو بخونه دلش نسوزه؟؟؟؟


خلاصه اش که خداجونم!

به شوق يک سلام تو هميشه می مانم........

به جون خودم اگه يه بار ديگه

دعوتم کردی بيام خونه ات ، دوباره تو حرم راهم ندی ،من می ميرما! ببين چه کابوسهايی

می بينم