چه قدر دلم می خواد يه مدتی اين دور و برا نباشم. توی کتاب ارميا( نوشته ی: رضا امير خانی)

عاشق اونجايی ام که ارميا سر می ذاره به کوه و جنگل. راه می ره ، بلند بلند لا اله الا الله می

گه. دقيقآ می فهمم چی می کشه... منم فردا می رم سفر، اما متاسفانه کوتاه مدته! برام دعا

کنيد . .که..اين بار ديگه مثل دفعه های قبل دست خالی برنگردم سر خونه ی اولم. ...دلم می

خواد التماس رو از توی چشمام بخونيد، به دعای تک تکتون نياز دارم. ...از قيل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

يک چند نيز خدمت معشوق و می کنم........


تا سه شنبه ، همتونو به خدا می سپارم.......


يا مهدی عزيزم