خيره آن ديده که آبش نبرد گريه ی عشق


تیره آن دل که در او شمع محبت نبود