الهی به زيبايی سادگی!
به والايی اوج افتادگی !

رهایم مکن جز به بند غمت
اسیرم مکن جز به آزادگی!**: از کتاب (گلها همه آفتابگردانند؛ سروده ی دکتر قیصر امین پور )